Usługi

Judge gavel with Justice lawyers

Prawo karne

 • obrona oskarżonego w procesie karnym na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem
 • reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego
 • konsultacje i porady prawne
 • sporządzanie środków zaskarżenia (apelacji, kasacji, zażaleń) i pism procesowych
A businessman released from prison ponders what to do next.

Prawo karne wykonawcze

 • dozór elektroniczny
 • odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie
 • wyrok łączny
Family Praying at Family Dinner

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • reprezentacja klienta przed sądem we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym m.in w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, rozdzielność majątkową, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • konsultacje i porady prawne
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia
people crowd walking on street

Prawo cywilne

 • reprezentacja klienta we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego m.in. o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochrona własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, eksmisja etc.
 • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia – apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, sprzeciw itp.)
 • sporządzania pism – wezwania do zapłaty i odpowiedzi na wezwania
 • udział w mediacjach
 • konsultacje i porady prawne
 • sporządzanie lub weryfikacja umów
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
Sad family couple realizing her debts, looking attentively into documents, calculating their family

Kredyty frankowe

 • Bezpłatna analiza umowy
 • Odfrankowienie kredytu
 • Unieważnienie umowy kredytu
 • Zwrot nadpłaty z tytułu stosowania przez bank niedozwolonych postanowień umownych (np. spread walutowy)
 • Zwrot nienależnie zapłaconych rat kredytu (w przypadku unieważnienia umowy)
Business meeting

Prawo handlowe

 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • zakładanie i likwidacja spółek, reprezentacja w sprawach rejestrowych
 • windykacja należności
Workers on Strike

Prawo pracy

 • reprezentacja i sporządzanie pism procesowych w sporach z zakresu prawa pracy
 • negocjacje i analiza umów
Federal building

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracji lub samorządowymi
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym